ศิลปะคือการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถตีความหมายออกไปได้อย่างกว้างขวาง และเป็นการแสดงออกได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวแต่สามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูด นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปที่สื่ออารมณ์ผ่านกระดาษและดินสอหรือพู่กัน การทำแสงสีให้สื่อสารออกมาทางความสวยงาม